New Orleans Style Birthday Celebration of Carmen JacksonPortrait PorfolioLana & Mike HillJarius Hurst 2018 Senior Photo ShootThe Tate Family Shoot @ City ParkThe Yat PackAlyssa Maney Senior PortraitsAmber & Brandi LeDuff Senior PortraitsKaitlyn AugustSydney Wynne 2018 Senior Portraits